Informācija par pakalpojumu

Artūrs Neimanis
+371 29471663
arturs@osh.lv

Ekspertu pakalpojumi (kompetenta institūcija) darba aizsardzībā, sākot no draudzīgām bezmaksas konsultācijām līdz uzņēmuma, iestādes darba aizsardzības procesu un dokumentācijas sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un darba vides iekšējās uzraudzības nodrošināšana.

Darba aizsardzības dokumentu izstrāde

Speciālisti sagatavo Jūsu uzņēmumam visus nepieciešamos dokumentus, kurus no Jums var pieprasīt kontrolējošās iestādes. Mēs uzņemamies atbildību par sagatavoto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Darba vides risku novērtēšana

Darba vides risku identificēšana, novērtēšana un dokumentēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Novērtēšanas rezultātā tiek noteikti veicamie pasākumi un izstrādāts Darba aizsardzības pasākumu plāns.

Apmācības darba aizsardzībā

Nodarbināto instruktāžas darba aizsardzībā un tematiskās mācības. Apmācības pielāgojam Jūsu uzņēmuma specifikai. Pēc Jūsu vēlmēm sagatavojam lekcijas par Jūs īpaši interesējošām tēmām. Lai uzzinātu vairāk par piedāvātajām programmām, dodieties uz Mācību Centru.

Darba aizsardzības koordinatora pakalpojumi

Veicam Darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvdarbu izpildes posmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. Izstrādājam būvobjekta Darba aizsardzības plānu, būvobjekta darba aizsardzības dokumentāciju, kā arī nodrošinām Darba aizsardzības uzraudzību būvobjektā.

Darba vides mērījumi

Darba vides kaitīgajiem faktoriem ir jānovērtē to iedarbības līmenis. Nosakām, kādus darba vides parametrus (troksnis, vibrācija, putekļi u.c.) nepieciešams novērtēt, un nodrošinam mērījumu veikšanu, skatiet sadaļu “Darba vides mērījumi”

Darba vides pārbaudes, audits un uzraudzība

Speciālisti iepazīstas ar Jūsu uzņēmuma darba vidi, novēro darba procesus un izformē Jūsu uzņēmuma vadību par apstākļiem, kuri neatbilst darba aizsardzības prasībām, lai Jūs varētu tos savlaicīgi novērst. Ja Jūsu uzņēmumā jau darbojas darba aizsardzības sistēma, pārbaudām tās atbilstību aktuālajām normatīvo aktu prasībām.

Darba aizsardzības instrukcijas

Mūsu izstrādātās instrukcijas savā darbā veiksmīgi izmanto jau vairāk kā 3000 uzņēmumi, valsts/pašvaldības iestādes, darba aizsardzības kompetentie speciālisti un darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēji. Instrukcijas nosūtam rediģējamā formā un Jūs varat tās koriģēt, precizēt, ja tas nepieciešams. Esam pārliecināti, ka ietaupīsiet savu laiku un līdzekļus, pieejamās instrukcijas skatiet sadaļā “Instrukcijas darba aizsardzībā”

Riska novērtējumi

Piedāvājam darba vides risku novērtējumu dokumentus, kuri ir izstrādāti mūsu klientu uzņēmumu darba vietām. Dokumenti tiek nosūtīti rediģējamā formā, lai Jūsu darba aizsardzības speciālists pēc darba vietu pārbaudes brīvi varētu veikt nepieciešamās korekcijas atbilstoši situācijai Jūsu uzņēmumā. Dokumetus skatiet sadaļā “Darba vides risku novērtējuma dokumenti”

Konsultācijas darba aizsardzībā

Palīdzam saviem klientiem risināt visus ar darba aizsardzību saistītos jautājumus. Veltām tik daudz laika, cik nepieciešams, lai mūsu klienti saņemtu un saprastu visu viņus interesējošo informāciju.

Obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana

Darbiniekiem, kuri pakļauti darba vides riska ietekmei, ir jāveic veselības pārbaude, lai noteiktu vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Sagatavojam nosūtījumus un organizējam obligātās veselības pārbaudes.

Informācija par pakalpojumu

Artūrs Neimanis
+371 29471663
arturs@osh.lv