About course:

Objektā nodarbināto instruktāža par rīcības kārtību un pienākumiem (specifiskie pienākumi; nodarbināto, apmeklētāju, audzēkņu evakuācija; pulcēšanas u.c.) saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Praktiskās mācības - evakuēšanās no objekta (ražotnes, biroja, skolas, bērnudārza u.c.) atskanot trauksmes signālam par ugunsgrēku objektā, vai citu ārkārtas situāciju.

Mācību novērošana un konstatēto neatbilstību analīze, izskaidrošana.