VEIDLAPAS

MK NOTEIKUMU PIELIKUMI

 ”Norīkojums darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos”– 3. pielikums Ministru kabineta 2014.gada 18. marta noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” .

 ”Obligātās veselības pārbaudes karte” 3. pielikums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”

 ”Akts par nelaimes gadījumu darbā” – 1.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (spēkā no 01.01.2014)

 ”Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem vai arodslimībām” – 2.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950  “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

 ”Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā” – 7.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

 ”Pieprasījums izvērtēt nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi” – 9.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950  “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

 “Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana” – 1.pielikums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

 ”Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai” – 11.pielikums Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238. ” Ugunsdrošības noteikumi”.

 Norīkojums darbam ar pacēlāju elektropārvades līniju aizsargjoslā” – 2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumiem Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”.

 Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos – 2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”.

 ”Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi – 2.pielikums Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”.

Ex ”Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu – pielikums Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

RĪKOJUMU PARAUGI

  Par nosūtīšanu uz obligāto veselības pārbaudi (OVP)

  Rīkojums par ievadapmācību 

VEIDLAPAS, SARAKSTI, REĢISTRI u.c. paraugi

 Uzņēmumā izmantojamo/uzglabājamo ķīmisko vielu/produktu saraksts

 Pārbaudēm pakļautā darba aprīkojuma saraksts

 Apmācīto darbinieku reģistrs

 Darbiniekiem nepieciešamās kvalifikācijas saraksts

 Darba aprīkojuma pārbaudes protokols

 Darba aizsardzības pārbaudes protokols

 Darbinieku saraksts, kuri pakļauti OVP

 Darba aizsardzības pasākumu plāns

 Darbiniekiem izsniedzamo IAL saraksts

 Profesiju saraksts, kurās ir kaitīgi riska faktori

 Profesiju saraksts, kurās ir īpaši darba apstākļi