PĀRTIKAS APRITES DROŠĪBA

        Pārtikas drošumam ir globāla nozīme sabiedrības veselības nodrošināšanā un šī iemesla dēļ pārtikas aprite ir viena no visstingrāk reglamentētajām uzņēmējdarbības jomām. Prasības pārtikas apritei un drošumam nosaka Eiropas Savienības regulas un lēmumi, Latvijas Republikas likumi un Ministru Kabineta noteikumi.
          Par pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti atbildīgs ir pārtikas uzņēmums. Lai garantētu patērētājiem drošu un nekaitīgu pārtiku, pārtikas uzņēmumiem ir jāievieš pārtikas paškontroles sistēma, kuras ietvaros tiek nodrošināta katra pārtikas aprites posma uzraudzība un analīze, noteikti posmi un procesi pārtikas apritē kas ir bīstami pārtikas drošībai un nekaitīgumam, izstrādātas un īstenotas efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

PAŠKONTROLES SISTĒMU IEVIEŠANA, KONSULTĀCIJAS

HACCPPārtikas paškontroles sistēmu, kuras balstītas uz HACCP principiem, izstrāde un ieviešana. Šādas pārtikas paškontroles sistēmas uzņēmumā nodrošina minimālo obligāto prasību izpildi pārtikas aprites jomā.

Atbildīgo personu un darbinieku konsultēšana/apmācība pārtikas paškontroles sistēmas uzturēšanā un darbības nodrošināšanā.

HACCP vadības sistēmu ieviešanu un uzņēmumu sagatavošanu sertifikācijai pēc HACCP.

UZRAUDZĪBA

Pārtikas drošības laboratorisko izmeklējumu organizēšana.

Pārtikas paškontroles sistēmas darbības uzraudzību uzņēmumā.

 

PERSONĀLA APMĀCĪBA

Mācību kurss “PAŠKONTROLES VADĪTĀJS” – Darbiniekiem, kuriem jāievieš, jāīsteno un jāuzrauga pārtikas nekaitīguma paškontroles sistēma uzņēmumā.

_

Mācību kurss “MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ” /  Учебный курс “САНИТАРНЫЙ МИНИМУМ”

PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTAJIEM DARBINIEKIEM

Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” nosaka:

2. Pārtikas higiēnas jomā apmāca darbiniekus:
2.1.kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
2.2.kas ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.
……………………………………………….
5.Darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, apgūst noteikto mācību kursu (1. pielikums). Mācību kursa apjoms ir vismaz trīs astronomiskās stundas.

6. Darbinieks reizi trijos gados mācību kursu apgūst atkārtoti.

 

Sīkāka informācija 67274712 vai 27223303 (Armands)     »»»» uz sākumu