Seminārs: Darba vietu aprīkošana uz ceļiem

"DARBA VIETU APRĪKOŠANA UZ CEĻIEM" - seminārs ceļu būves speciālistiem, būvspeciālistiem, darba aizsardzības speciālistiem un citām atbildīgajām personām par darbu organizēšanu uz ceļiem.

Tēmas:
-pagaidu satiksmes organizācijas risinājumu ietekme uz ceļu satiksmi, ceļu strādnieku un satiksmes drošību;
-regulējošie normatīvie akti un to saturs;
-principi darbu vietas aprīkojuma izvēlei un tās aprīkošanai atbilstoši situācijai, respektējot visu iesaistīto pušu vajadzības. Diskusija

Norise: Tiešsaistē ZOOM platformā
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 60,00 eur (bez PVN)

Par dalību seminārā tiek izsniegts Sertifikāts, kas dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.