Vides aizsardzība

SIA “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” vides speciālisti sniedz konsultācijas un pakalpojumus vides aizsardzības jomā, palīdzot uzņēmumos nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi, tostarp nepieciešamo atļauju saņemšanu piesārņojošo darbību veikšanai.

  • iesniegumu un grozījumu sagatavošana A, B un C kategoriju piesārņojošo darbību atļaujām;
  • ūdens resursu lietošanas atļauju sagatavošana;
  • gaisa piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu izstrāde (ar vai bez izkliedes modelēšanas);
  • dabas resursu nodokļu aprēķināšana un pārskatu sagatavošana;
  • statistikas pārskatu (Nr.2 – Ūdens, Nr.2 – Gaiss un Nr.3 – Atkritumi) sagatavošana un iesniegšana LVĢMC;
  • vides monitoringa plāna un gada pārskata par monitoringa rezultātiem sagatavošana;
  • nepieciešamo vides lietvedības dokumentu (uzskaites, reģistrācijas u.c. žurnālu) izstrāde;
  • konsultācijas vides jautājumu jomā un uzņēmumu pārstāvēšana reģionālajās vides pārvaldēs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem vides aizsardzības jomā, sazinieties ar mūsu vides speciālistu.