Ministru kabineta noteikumu pielikumi

Norīkojums darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos3. pielikums Ministru kabineta 2014.gada 18. marta noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”
Obligātās veselības pārbaudes karte3. pielikums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”
Ieteikumi darba devējiem nelaimes gadījuma darbā akta aizpildīšanai1.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” (spēkā no 01.01.2014)
Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā cietušajam nodarbinātajam vai citai personai, kura pakļauta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem vai arodslimībām2.pielikumsMinistru kabineta2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
Pieprasījums izvērtēt nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi
Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana”
Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai
Norīkojums darbam ar pacēlāju elektropārvades līniju aizsargjoslā
Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos
Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi
Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu