SIA “DARBA DROŠĪBAS CENTRS” vides speciālisti sniedz konsultācijas un pakalpojumus vides aizsardzības jomā, palīdzot uzņēmumos nodrošināt vides aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi, tostarp nepieciešamo atļauju saņemšanu piesārņojošo darbību veikšanai.

  • iesniegumu un grozījumu sagatavošana A, B un C kategoriju piesārņojošo darbību atļaujām;
  • ūdens resursu lietošanas atļauju sagatavošana;
  • gaisa piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu izstrāde (ar vai bez izkliedes modelēšanas);
  • dabas resursu nodokļu aprēķināšana un pārskatu sagatavošana;
  • statistikas pārskatu (Nr.2 – Ūdens, Nr.2 – Gaiss un Nr.3 – Atkritumi) sagatavošana un iesniegšana LVĢMC;
  • vides monitoringa plāna un gada pārskata par monitoringa rezultātiem sagatavošana;
  • nepieciešamo vides lietvedības dokumentu (uzskaites, reģistrācijas u.c. žurnālu) izstrāde;
  • konsultācijas vides jautājumu jomā un uzņēmumu pārstāvēšana reģionālajās vides pārvaldēs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem vides aizsardzības jomā, sazinieties ar mūsu vides speciālistu.