Atbildīgais speciālists par Maģistrālajiem cauruļvadiem

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Apmācība atbildīgā speciālista pienākumu izpildei - normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, dokumentācija, darbu organizēšana, apkalpojošā personāla (operatoru) instruēšana un apmācība, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”.

Apliecība par izieto apmācību, "Atbildīgais speciālists par Maģistrālajiem cauruļvadiem" / "Specialist responsible for main pipelines" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 85,00 EUR (ar PVN)

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.