Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Par kursu:

Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Apmācība atbildīgā speciālista pienākumu izpildei - normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, dokumentācija, iekārtu uzbūve, darbu organizēšana, apkalpojošā personāla (operatoru) instruēšana un apmācība, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, “Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu”_“Crane / Lift Supervisor” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 72,60 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai