Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.

Par kursu:

Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Kursa tēmas - normatīvo aktu prasības, pienākumi un atbildība, dokumentācija, celšanas iekārtas izvēle, darbu organizēšana un uzraudzība, kravas, to satveršanas palīgierīces, droša kravu satveršana un pārvietošana, apkalpojošā personāla instruēšana un apmācība.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, “Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu”_“Crane / Lift Supervisor” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Laiks: 13.00 - 17.00

Maksa par kursiem: 66,55 eur (ar PVN )

Uzņēmumiem, piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.