Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists (Lift / Crane Supervisor).

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Par kursu:

Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.

Celšanas iekārtu izvēle un kravu pārvietošanas darbu organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Risku identificēšana un pasākumi to novēršanai. Celšanas mehānismu un kravu satveršanas palīgierīču pareizas lietošanas uzraudzība. Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”.

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 72,60 eur (ar PVN)

Apliecība par kursa apguvi “Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu” (Crane / Lift Supervisor), latviešu un angļu valodā, tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai