Kursi atbildīgajiem speciālistiem

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)

Bīstamo iekārtu valdītājiem (īpašniekiem) - lai varētu uzsākt bīstamās iekārtas lietošanu, un to lietot, jānorīko atbilstošas kvalifikācijas speciālists (atbildīgais speciālists), kurš ir atbildīgs par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi.

Bīstamo iekārtu lietotājiem (nomniekiem) - ja bīstamā iekārta ir nodota lietošanā, iznomāta, atbildīgais speciālists jānorīko arī faktiskajam lietotājam. Šajā gadījumā atbildīgais speciālists ir atbildīgs par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi, ciktāl to nosaka lietošanas vai nomas līgums.

Darba devējiem - jānorīko atbildīgie speciālisti vai atbildīgās personas, kuras nodrošina:

-darba aprīkojuma drošu lietošanu un apkopi;
-darbu, kuri rada paaugstinātu risku, organizēšanu un drošu veikšanu.

Kursi

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)