PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Darba Drošības Centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003650884, juridiskā adrese: Brīvības gatve 219 – 7, Rīga, LV – 1039,  biroja adrese: Brīvības iela 106B, Rīga, LV-1001 ( turpmāk – Darba drošības centrs un/vai “mēs”, “mūs”, “mūsu”).

Šī Privātuma politika sniedz skaidrojumu par to, kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, kādiem mērķiem tos izmantojam un citu informāciju par Jūsu datu apstrādi.

KĀDUS  JŪSU DATUS APSTRĀDĀJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM?

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Mēs apstrādājam dažādus  personas datus, atkarībā no tā, kāda veida saskarsmi esam izveidojuši ar Jums.

Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kad Jūs sniedzat informāciju mūsu tīmekļa vietnē, lai uzdotu interesējošus jautājumus, kas skar mūsu darbību, kā arī piesakāties kādam no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.

Mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un fotogrāfiju, lai nodrošinātu Jūsu reģistrāciju mūsu organizētajām apmācībām/kursiem un saņemtu apmācības kursu apliecinošu dokumentu.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Papildu iepriekš minētajam, mēs varam apstrādāt datus, kurus sniedzat mūsu darbiniekiem savstarpējās saziņas ietvaros (rakstveidā, telefoniski, e-pastā, klātienē).

KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM DATU SAŅĒMĒJIEM MĒS ATKLĀJAM JŪSU DATUS?

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, organizējot darba drošības kursus darbam Ziemeļvalstīs, mēs varam nodot  Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem Somijā. Mēs sniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu sadarbības partneri var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas un glabāt tos pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

KĀ MĒS NODROŠINĀM  JŪSU DATU DROŠĪBU?

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību un aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas, mēs esam ieviesuši elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus.

KAD MĒS DZĒŠAM  JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.

Mums ir likumīgs pamats Jūsu datus nedzēst, ja to apstrāde notiek, ievērojot likumā noteiktās prasības attiecībā uz datu glabāšanas ilgumu, piemēram, grāmatvedības likuma vai līgumsaistību izpildei.

KĀDAS TIESĪBAS JUMS  SNIEDZ DATU AIZSARDZĪBAS NORMATĪVIE AKTI?

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, tiesības labot Jūsu personas datus, tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, tiesības pieprasīt dzēst datus (tiesības būt aizmirstam), tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību.

Jūsu tiesības tiks īstenotas brīdī, kad mēs saņemsim no Jums iesniegumu, kas ir apstiprināts ar e-parakstu, vai klātienē, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītājos jautājumos ir: privatums@osh.lv

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā izmaiņas veiktas: 03.05.2018