PAKALPOJUMI DARBA AIZSARDZĪBĀ

»»»» uz iepriekšējo lapu

osh

    Pakalpojumi darba aizsardzībā sākot no bezmaksas konsultācijām līdz uzņēmuma, iestādes darba aizsardzības procesu un dokumentācijas sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba vides iekšējās uzraudzības veikšana (periodiska kontrole), nodarbināto apmācība un instruēšana, uzņēmuma instruktāžu  un instruktāžu kontroles sistēmas izveide elektroniskā vidē, darba aizsardzības organizēšana, uzraudzība un koordinēšana būvobjektos.

DARBA AIZSARDZĪBAS (DA) SISTĒMU IZVEIDE UN UZTURĒŠANA

Darba aizsardzības organizatoriskā struktūras izveide nosakot pienākumus, funkcijas un atbildību visu darba aizsardzības pasākumu nodrošināšanai  (instruēšana, OVP veikšana, nodrošināšana ar individuālās aizsardzības līdzekļiem u.c.) un šo pasākumu izpildes procedūru izstrāde.
Uzņēmuma interešu pārstāvniecība darba aizsardzības jautājumos Valsts kontrolējošās institūcijās.

DARBA AIZSARDZĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE

Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas darbību nodrošinošās dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā, bet ne tikai: rīkojumu projekti par atbildīgo personu norīkošanu atsevišķu pasākumu veikšanai, instruktāžu reģistrācijas žurnāli, instrukcijas, iekšējie noteikumi/procedūras, saraksti obligāto veselības pārbaužu veikšanai, reģistri, veidlapas u.c..

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA

Darba vietu pārbaudes un darba vides faktoru indikatīvo mērījumu veikšana,  darba vides risku novērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba vides risku novērtēšanas dokumentēšana. Darba vides risku novērtēšanas rezultātā tiek identificēti veicamie darba aizsardzības pasākumi attiecībā uz obligāto veselības pārbaužu veikšanu,  individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu un izvēli, drošības zīmju lietošanu, darba aprīkojuma lietošanu u.c.

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMA PLĀNA IZSTRĀDE

Pamatojoties uz uzņēmuma, uzņēmuma darba vietu pārbaudēm un uz darba vides risku novērtēšanas rezultātiem, tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns, kurā iekļauti veicamie darba aizsardzības pasākumi, to izpildes termiņi un noteiktas atbildīgās personas par pasākumu izpildi.

NODARBINĀTO INSTRUĒŠANA, KONSULTĒŠANA UN INFORMĒŠANA 

Darbinieku instruēšana un iepazīstināšana ar darba vides riskiem. Tiešo darbu vadītāju (struktūrvienību vadītāji, darbu vadītāji, meistari, brigadieri, maiņu vecākie u.c.) instruēšana, konsultēšana un informēšana.
Par atsevišķu DA procesu veikšanu (nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm, nodrošināšana ar IAL u.c.) atbildīgo personu konsultēšana.
Instruktāžu un apmācību
veikšana ugunsdrošībā, evakuācijas mācības.

     VIDEO instruktāžu sistēma Darba aizsardzībā un Ugunsdrošībā

Izveidojam un uzturam Darbinieku instruktāžu veikšanas, iepazīstināšanas ar darba vides riskiem sistēmu elektroniskā vidē. Instruktāžas tiek sagatvotas izmantojot Jūsu instrukcijas, risku novērtējumus un mūsu darba aizsardzības speciālistu zināšanas un pieredzi. Sistēma uztur datu bāzi par izietajām instruktāžām, sagatavo instruktāžu registrācijas dokumentus un nodrošina instuktāžu periodiskuma uzraudzību.

DARBA VIDES IEKŠĒJĀ UZRAUDZĪBA UN KONTROLE

Periodiska Darba vides iekšējā uzraudzība veicot pārbaudes uzņēmumā (struktūrvienībā, būvobjektā u.tml.) Noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildes kontrole gan no norīkoto atbildīgo personu, gan no darbinieku puses. Korektīvo darba aizsardzības pasākumu noteikšana.
Obligāto veselības pārbaužu organizēšana, laboratorisko mērījumu organizēšana. Konsultācijas visā sadarbības laikā.
Nelaimes gadījumu (NG) darbā izmeklēšana, nelaimes gadījumu darbā aktu sastādīšana.

APMĀCĪBA

Mācību centrā veicam darba aizsardzības speciālistu,  uzticības personu, atbildīgo speciālistu un darbu veicēju, iekārtu operatoru apmācībau, tai skaitā darbam Ziemeļvalstīs un ES.

MĀCĪBU CENTRS ⇒

Veicam nodarbināto, kuri uzņēmumā norīkoti veikt Ievadapmācību darba aizsardzībā vai nodarbināto instruēšanu darba aizsardzībā darba vietās, apmācību. Piedāvājam dažādus palīgmateriālus instruktāžu veikšanai un nodarbināto informēšanai.

MĀCĪBU un UZSKATES MATERIĀLI ⇒
DROŠĪBAS ZĪMES, BŪVTĀFELES

Izstrādājam, izgatavojam drošības zīmes, plakātus, būvplakātus, būvtāfeles, teritoriju shēmas un citu vizuālo informāciju izvietošanai darba vietās, uzņēmumu teritorijās un būvobjektos.

DROŠĪBAS ZĪMES, BŪVPLAKĀTI u.c. ⇒
 

SADARBĪBA DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANĀ   

      Uzņēmumiem, kuriem darba aizsardzības sistēmu uztur un darba vides iekšējo uzraudzību veic  savs darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa apmācību (160 vai 60 stundu apmācība un speciālā apmācība), bet  saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 99  “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=101364)   no 2012. gada 1. janvāra darba vides iekšējās uzraudzības veikšanai ir jāiesaista kompetenta institūcija,  piedāvājam sadarbību  darba vides risku novērtēšanā  un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanā.

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS AUDITS

     Uzņēmumiem, kuriem ir šaubas par esošās darba aizsardzības sistēmas atbilstību DA normatīvo aktu prasībām, piedāvājam veikt neatkarīgu trešās puses darba aizsardzības sistēmas auditu, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma darbība atbilst DA normatīvo aktu prasībām.

DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PAKALPOJUMI

     construccionVeicam  Darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvdarbu izpildes posmā (Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”).  Izstrādājam būvobjekta Darba aizsardzības plānu, būvobjekta darba aizsardzības dokumentāciju,  kā arī nodrošinām Darba aizsardzības uzraudzību būvobjektā.

   Informācija telefoniski: 29471663 (Artūrs Neimanis), e-pasts: ddc@osh.lv

»»»» uz iepriekšējo lapu